Wet en Regelgeving

WETTELIJKE GRONDSLAG
Magazijnstellingen/stellingen vallen onder de noemer arbeidsmiddelen. Binnen het Arbeidsomstandighedenbesluit, onderdeel van de Arbeidsomstandighedenwet, ligt de wettelijke verplichting om jaarlijks een keuring plaats te laten vinden op alle stellingen / magazijnstellingen.

Artikel 7.4a. Keuringen
1. Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie wordt na de installatie en voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.

2. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het eerste lid, wordt voorts na elke montage op een nieuwe locatie of een nieuwe plek gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.

3. Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.

4. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het derde lid wordt voorts gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd, telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel. Als uitzonderlijke gebeurtenissen worden in ieder geval aangemerkt: natuurverschijnselen, veranderingen aan het arbeidsmiddel, ongevallen met het arbeidsmiddel en langdurige buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel.

Vanuit deze werkgeversverantwoordelijkheid is men verplicht om magazijnstellingen periodiek te laten keuren.
De Arbeidsinspectie controleert regelmatig of de werkgever zich ook in dit opzicht aan de wettelijke verplichtingen houdt. Deze keuringsverplichting geldt reeds sinds 1998, middels de inwerkingtreding van de Arbowet.


NORMEN
Naast de wettelijke bepalingen om arbeidsmiddelen te keuren, kennen we in Nederland NEN-normen, in dit geval NEN 5051, NEN 5052 en NVN 5053. Dit zijn richtlijnen waarin de wettelijke eisen staan waaraan een magazijnstelling moet voldoen. De eigenaar/gebruiker van de stellingen kan aan de leverancier een schriftelijke verklaring vragen waarin is vastgelegd dat de NEN-normen van toepassing zijn, ook wanneer het een stelling van buitenlands fabrikaat betreft. Het mag duidelijk zijn dat bij de overweging tot aanschaf van gebruikte materialen dit alles ook niet uit het oog verloren mag worden.

Daarnaast is men momenteel druk bezig met een nieuwe nederlandse praktijkrichtlijn, de NPR 5055, Magazijnstellingen - Arboverantwoordelijkheden en controlelijsten voor de periodieke inspectie op juist gebruik en staat van onderhoud - Deel 1: Palletstellingen.  

VRAGEN OVER WET- EN REGELGEVING?
Neem even contact met ons op via:  veiligmagazijn@stellingkeur.nl
of zie onze pagina met contactgegevens